Make your own free website on Tripod.com

Helgen Kirke   |   Helgen Kirke,altertavle.Malt av Erlend Grøstad.   |   Krusifiks Helgen kirke   |   Messehagl fra Helgen Kirke.   |   Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.   |   Prekestol Helgen Kirke   |   Spillebord Helgen Kirke   |   Døpefont Helgen Kirke   |   Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.   |   Helgen Kirke - vinter.   |   Helgen Kirke 1958.   |   Helgen Kirke 1952.   |   Helgen Kirke ca 1920 -30.   |   Helgen Kirke, med interiør, eksteriør og prest.   |   Helgen Kirke ca 1900.   |   Helgen Kirke interiør ca 1900.   |   Helgen Kirke ca 1900 Tatt fra Hollaboka..   |   Helgen Kirke interiør ca 1900 Tatt fra Hollaboka..   |   Prestegården i Helgen ca 1900.   |   Helgen Kirke før 1868. Tegnet av A. Nordstå.   |   Helgen gamle Kirke   |   Helgen nye Kirke   |   Prester 1735-   |   Helgen nye Kirke, nyere historie.
Etterkrigstid.

De første åra etter 2. verdenskrig, skjedde det lite ved kirken. Men utviklingen ellers i samfunnet pressa etter hvert på, og av større saker som ble løst kan nevnes: Elektrisk oppvarming av kirken, en større parkeringsplass til erstatning for den lille hesterekka, som engang stod der. Bårehus, med rom for kirketjener, og toaletter ble satt opp.
I slutten av femtiåra ble kirkegården planert og gjort klar for motorplenklipping. Et nytt stakittgjerde rundt kirkegården kom. Videre nytt teglsteinstak på kirken og flomlys av denne.

Gaver til kirken i 1950-60 åra:
Dåpskanne fra Ambjørg og Simon Ytterbøe. Blomstervase fra Helgen og Holla bondekvinnelag og to lysestaker fra Ingeborg og Knut Kolle, alt er i sølv.


Forberedelse til kirkejubileet i 1985
SKREVET AV JUBILEUMSKOMITEEN I ”HELGEN KIRKE 250 ÅR”.

     HELGEN KIRKE 250 ÅR.Engang i midten av 70 åra begynte menighetsrådet å tenke på det forestående jubileet, og ønsket om oppussing og restaurering, både ute og særskilt inne i kirken. Tanken var først å føre innvendig kirke tilbake til interiøret fra før 1875. En fikk bistand fra Riksantikvaren, som ved flere anledninger sendte sine folk hit for å undersøke kirken. Det ble konkludert med at det var lite eller ingenting igjen av interiøret fra den tiden, og det ble anbefalt en fargerestaurering av skip og kor med alter og altertavle. Undersøkelsene hadde vist at kirken var malt 3 ganger siden l876, og ikke alt var like heldig. Riksantikvaren anbefalte stort sett, den aller første fargeleggingen, og har sendt et fargekart til bruk under oppussingen.

     Av forandringer ellers som var ønskelig, kan nevnes ny trapp opp til galleriet, og innkledning av rommet utenfor dette. Videre et større skap til oppbevaring av kirkens sølv, bøker og klær.

     Ellers ble det foreslått at en forsøkte å flytte prekestolen nærmere nordveggen, og at en kanskje gjorde den noe lågere, for å gi bedre innsyn til alterpartiet for endel av menigheten. Så var det spørsmål om en kunne få forandra altertavla til jubileet. Telemarkskunstneren Terje Grøstad ble kontakta i den anledning. Han utarbeidet et utkast til fornyelse av altertavle og alterbord med ny farvesetning, og et maleri istedenfor det hvite kors fra 1875-76.Her er vi stor takk skyldig til Holla Sparebank, som har gjort forbindelsen med Grøstad mulig, ved gaver opp gjennom årene.

     Nevnes må også fru Hjørdis Aase Jøntvedt som har påtatt seg å sy en ny alterduk.

     Til å bistå menighetsrådet ble det i 1979 valgt en jubileumskomité, bestående av Birgit Fotland, Anne-Lise Lie og Per Ytterbøe.

     Komiteen har utredet de forskjellige restaurerings- og forbedringsalternativer og kommet med forslag til menighetsrådet. Kommuneingeniørkontoret har fremskaffet tegninger, slik som Riksantikvaren forlangte, for godkjenning. Utvendig maling av kirken ble foretatt i 1984. Kirken vil være stengt i vel 3 mnd. fra omlag 1. mars 1985, slik at gjenstående snekkerarbeide, og innvendig maling kan bli utført.

Helgen i februar 1985


Prest, kirkens tjenestemenn og menighetsråd i jubileumsåret er:

Sogneprest Ravn Madland fra 1980, Klokker Arne Haukenæs fra 1965, kirkeverge Hans Bjerva fra 1947, organiststillingen er i skrivende stund ikke besatt, kirketjener Leo Andersen fra 1973.
Menighetsråd: Arne Langeland, formann, Oddrun Bjerva, Åse Helgen og Aslaug Helgen.